Uw persoonsgegevens

Huurdersvereniging Twee onder één kap (TOEK), gevestigd aan Kloezenland 6, 7951 GS  te Staphorst, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Secretariaat Huurdersvereniging TOEK:

Kloezenland 6

7951 GS  STAPHORST

E-mail: info@huurdersverenigingtoek.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Ten behoeve van de verwerking van uw persoonsgegevens handelen wij volledig conform de richtlijnen zoals opgenomen in de Europese Privacywetgeving AVG (Algemene Verordening Gegevens).  Huurdersvereniging TOEK verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons direct of indirect – via uw toestemming en/of goedkeuring aan woningcorporatie Vechthorst – heeft verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Contractnummer

– Startdatum contractant

– Voorletters en achternaam

– Adresgegevens

– E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Huurdersvereniging TOEK verenigt, luistert en komt op voor alle Vechthorst-huurders in de gemeenten Dalfsen en Staphorst. De door u ingevulde en afgegeven persoonsgegevens worden uitsluitend binnen de vereniging en specifiek voor haal doeleinden en diensten ten behoeve van u als huurder gebruikt.

Huurdersvereniging TOEK  verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

–          U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

–          U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;

Delen van persoonsgegevens met derden

Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld, zonder uw nadrukkelijke en – schriftelijk afgegeven – officiële toestemming.  Wij verkopen uw persoonsgegevens ook niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Indien er ten behoeve van onze dienstverlening sprake is van organisaties en/of instanties die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst met deze partij om te zorgen voor veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. Huurdersvereniging TOEK blijft te allen tijde verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Huurdersvereniging TOEK neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Huurdersvereniging TOEK bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Op het moment dat u geen woning meer huurt van woningcorporatie Vechthorst worden uw gegevens ook uiterlijk een maand na beëindiging van de huurovereenkomst uit ons bestand gewijzigd. Op uw verzoek kunnen uw persoonsgegevens ook worden verwijderd. Wij bewaren alleen die persoonsgegevens die waarvoor eventueel een wettelijke bewaartermijn geldt.

Geheimhouding en beveiliging persoonsgegevens

Alle personen die werkzaam zijn bij en/of actief zijn voor huurdersvereniging TOEK en daarbij kennisnemen van persoonsgegevens, zijn verplicht tot geheimhouding tenzij hun werkzaamheid of een wettelijk voorschrift tot mededeling verplicht. Zij hebben toegang tot persoonsgegevens voor zover hun functie dat vereist.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te allen tijde in te zien, op te vragen, te corrigeren en/of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door huurdersvereniging TOEK en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens, telefonisch indienen en/of per email sturen naar info@huurdersverenigingtoek.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage en/of overige wensen daadwerkelijk door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Wij wijzen u hierbij ook op de mogelijkheid om gebruik te maken van de app ‘KopieID’  van de rijksoverheid. Deze app kunt u downloaden uit de diverse stores (voor Apple en/of Google telefoons en/of tablets). Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar officieel binnen vier weken, op uw verzoek. Huurdersvereniging TOEK wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Huurdersvereniging TOEK neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@huurdersverenigingtoek.nl

Google reCAPTCHA V3

We gebruiken de reCAPTCHA service van Google Inc. (Google) om gegevens te beschermen die verstuurd worden via deze website. Die functie controleert of een bericht door een persoon wordt verstuurd, om zo te voorkomen dat ‘spam bots’ bijvoorbeeld automatisch berichten sturen of commentaren achterlaten. Hierbij worden het IP-adres van een bezoeker en mogelijk ook andere data verstuurd om Google reCAPTCHA te laten werken. De inhoud van een bericht wordt hiervoor verstuurd naar en verwerkt door Google. Het IP-adres wordt hierbij afgekort en daardoor anoniem gemaakt in landen die deel uitmaken van de EU en staten die deelnemen aan het verdrag voor het Europese economische gebied. In uitzonderingsgevallen wordt een IP-adres volledig doorgegeven aan een Google server in de Verenigde Staten en daar afgekort. Namens de bezitter van deze website gebruikt Google deze gegevens om je gebruik van deze dienst te evalueren. Het IP-adres dat reCAPTCHA doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere data van Google. Op het verzamelen van deze gegevens zijn Google’s regels voor gegevensbescherming van toepassing. Meer informatie over Google’s privacyverklaring.
Door reCAPTCHA te gebruiken gaat u ermee akkoord dat Google gegevens over u verwerkt op de manier en voor het doel zoals hierboven beschreven.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Huurdersvereniging TOEK gebruikt technische, functionele en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.